PRELIMINÄRA DAGORDNING SMÅLANDS NATIONSMÖTE
MÅNDAGEN den 6:e september 2021 kl. 18:00

Plats:

Zoom Möte: https://lu-se.zoom.us/j/66901665504

Smålands

Kastanjegatan 7, 22359 Lund

§1 Mötet öppnas av självvald ordförande

§2 Inledning
a) Val av:
– mötesordförande
– mötessekreterare

– justerare tillika rösträknare 2x
– mötesunderlättare

b) Information om mötesformalia

c) Mötets behörighet
d) Adjungeringar
e) Presentationsrunda
f) Fastställande av dagordning

§3 Rapporter

§4 Ekonomi

§5 SNB

§6 Motioner

§7 Val

a) Pubkommissarie (Sep.-Maj)

b) Klubkommissarie (Sep.-Maj)

c) Köksmästare (Sep.-Maj)

d) Kafékommissarie (Sep.-Maj)

e) Valberedningsledamot (Sep.-Maj)

f) Politiskt Ombud (Sep.-Maj)

g) Miljöombud (Sep.-Maj)

h) Ronjaansvarig (Sep.-Maj)

i) Dackeredaktör (Sep.-Maj)

j) Dacke Layouter (Sep.-Maj)

k) Kulturombud (Sep.-Maj)

l) Idrottsminister (Sep.-Maj)

m) Radiokommissarie (Sep.-Maj)

n) Fotokommissarie (Sep.-Maj)

o) Webbredaktör (Sep.-Maj)

p) Propagandakommissarie (Sep.-Maj)

§8 Övrigt (inga beslut får fattas här)

§9 Meddelanden

§10 Avslutning

PRELIMINARY AGENDA SMÅLANDS NATION MEETING

MONDAY, 6 September 2021, 18.00

Place:

Zoom Meeting: https://lu-se.zoom.us/j/66901665504

Smålands

Kastanjegatan 7, 22359 Lund

§1 Meeting is opened by self-elected chairperson

§2 Preamble
a) Election of:

– meeting chairperson
– meeting secretary
– meeting adjuster and vote counter 2x
– meeting facilitator

b) Information on meeting formalia

c) Meeting legitimacy
d) Adjunctions
e) Presentation rounds
f) Determination of the agenda

§3 Reports

§4 Economy

§5 SNB

§6 Motions

§7 Elections

a) Pub Responsible (Sep.-May)

b) Club Responsible (Sep.-May)

c) Kitchen Master (Sep.-May)

d) Cafe Comissar (Sep.-May)

e) Election Committee Member (Sep.-May)

f) Political Agent (Sep.-May)

g) Environmental Agent (Sep.-May)

h) Ronja Responsible (Sep.-May)

i) Dackekuriren Editor (Sep.-May)

j) Dacke Layouter (Sep.-May)

k) Cultural Agent (Sep.-May)

l) Minister of Sports (Sep.-May)

m) Radio Responsible (Sep.-May)

n) Photo Comissar (Sep.-May)

o) Web Editor (Sep.-May)

p) Media and Communication Responsible (Sep.-May)

§8 Other (no decisions may be made here)

§9 Messages

§10 End of meeting

____________________