Nationen

Nationsmöten

 

Nationsmöten 

Nationsmötet är Smålands högsta beslutande organ.

Till skillnad från andra organisationers årliga möte hålls våra nationsmöten normalt sett den första måndagen i månaden, varje månad förutom i januari, juni, juli och augusti. Nationens styrelse eller 18 medlemmar i förening kan också kalla till extra nationsmöten.

Endast medlemmar kan delta och rösta på nationsmöten, men även adjungerade individer kan delta och tala men de får ej lov att rösta.

Endast ämnen inkluderade i den definitiva agendan får hanteras och beslutas av mötet och endast kandidater fastställda i kandidatlistan får väljas till poster av mötet.

Historia

Historia

Smålands Nation i Lund grundades 1668, samma år som universitetet öppnades formellt, för att tillhandahålla logi och stöd till studenter från Smålands län. På den tiden var universitetets största fakultet den teologiska fakulteten, och Smålands Nation inhyste många prästsöner.

Men, det var länge sedan.

På 60- och 70-talet var radikal politik populär bland svenska universitetsstudenter, och inte minst i Lund. Det var ett strikt krav på att alla studenter skulle vara medlem i en studentnation, och alla nationer var utpräglat borgerliga. Detta ledde till att många av Lunds radikala studenter kände sig marginaliserade och förbisedda. I början av 70-talet började de samlas på Smålands och 1972 fattades en rad beslut av nationmötet som vände Smålands från en apolitisk nation bland alla andra till det självklara hem för socialister, feminister, drömmare och alternativa som det har varit ända sedan dess.

På Smålands organiserar vi en bred mängd av kultur och politik, så som:

Feministkafé Ronja på tisdagar

Pubbar med olika teman och musikstilar på onsdagar, vanligtvis 19-00

Klubbar och spelningar med olika teman och stilar, lördagar 22-02

Kalles Kafé  och Vegan Food Café (veganbrunch) på söndagar

Konserter och spelningar av olika slag, med namn från AKI till My Chemical Romance

-Filmvisningar, föreläsningar med STINA, den politiska gruppen, workshops om till exempel ekosocialism och feminism, Dackekuriren (Smålands tidning), Smål Talk (Smålands podd), teaterföreställningar som Red Stages uppsättning av Brechts regel och undantaget, med mycket mer.

En gång om året organiserar vi KPV – KulturPolitiska Veckan, där vi bjuder in artister, poeter, föreläsare med mer för en vecka (eller tio dagar) fullspäckade med kultur och politik.

Alla Smålands event är baserade på vår politiska plattform, där vi tar ställning för flertalet samhälleliga frågor. Vi gillar att introducera experimentella kulturella event just som de mer allmänna!

h

Plattform

 

Smålands Nation i Lunds plattform

Smålands nation skall

• verka partipolitiskt obundet och oberoende för socialism och främja medvetenhet och kritiskt tänkande.

• aktivt motverka förtryck baserat på kön, etnicitet och sexuell läggning inom den egna organisationen såväl som studentvärlden och samhället i övrigt.

• främja mångsidig och nyskapande kultur och tillgodose medlemmarnas behov av nöje och social samvaro.

• arbeta för att stärka de studerandes inflytande över sin utbildning.

• stödja de grupper som missgynnas av det rådande utbildningssystemet och arbeta för att den socioekonomiska snedrekryteringen till universitet och högskola bryts.

• verka för en utbildning och forskning som är kritisk till den kapitalistiska samhällsordningens yttringar i stat och näringsliv.

• stödja och verka inom de krafter som kämpar mot den kapitalistiska exploateringen av naturresurser.

• verka för att vegetabiliska produkter i ökad utsträckning ersätter mindre effektiv matproduktion och erbjuda vegetarisk och vegansk kost.

• uttrycka internationell solidaritet i ord och handling.

Plattformen antogs i sin nuvarande form av nationsmötet maj 2012, med ändring beslutad på nationsmöte i april 2014.

Styrelsen

Smålands Nations styrelse

Styrelsen är underordnad nationsmötet, ansvarig inför nationsmötet och ledamöterna är valda av nationsmötet.

Styrelsen består av 18 styrelsemedlemmar fördelade på 15 ledamotsposter:

  • 5 medlemmar tillika ledamöter valda som sådana direkt av nationsmötet
  • medlemmar tillika ledamöter valda som sådana av kommittéerna
  • administrationens 4 medlemmar vilka kollektivt utgör en ledamot i styrelsen.

Administrationen består av fyra medlemmar vilka kollektivt utgör en (1) ledmotspost i styrelsen: två (2) Nationsombud som är nationens firmatecknare, en (1) Kassör och en (1) Vice-Kassör. Dock kan Vice-Kassören endast kallas till styrelsemöte som en del av administrationen vid speciella lägen, vilka beskrivs i stadgarna (5.20). 

Nationens befintliga verksamhetsgrenar bör vara representerade i styrelsen genom de ledamotsposter som är valda av kommitteerna.  Styrelsen ansvarar för sina beslut inför nationsmötet.

Styrelsens arbete
Styrelsen förbereder ärenden som senare dyker upp på nationsmötena. Styrelsen lägger exempelvis fram budgetförslag. Styrelsen beslutar om de anslag och arvoden som faller inom ramen för de ekonomiska riktlinjer som nationsmötet har fastlagt. Endast i vissa fall har styrelsen egen beslutanderätt, det gäller exempelvis i bråskande fall, om det är något viktigt som skall beslutas så tas det alltid upp på nationsmötena. Styrelsen beslutar även om utdelningen av de stipendier som Smålands Nation rår över samt bereder val till valberedningen. Medlem i nationen har rätt att ta del av protokoll från styrelsemöte. Det gör man på expen.

Sedan ett nationsmötesbeslut i maj -87 är ordförandeposten på nationen vakantsatt och istället skall styrelsen fungera som kollektiv ordförande, kurator och seniorskollegium för nationen.