Nationsmöten

 

Nationsmöten – Smålands Nation i Lund

Här lägger vi upp agenda och protokoll för tidigare och framtida nationsmöten. Normalt hålls dessa under första måndagen varje månad, förutom Januari, Juni, Juli och Augusti. Nationens styrelse eller 25 medlemmar i förening kan också kalla till extra nationsmöten.

Endast medlemmar kan delta och rösta på nationsmöten,  adjungerade individer kan också delta och tala men får ej lov att rösta.

Endast ämnen inkluderade i den fastställda agendan får hanteras och beslutas av mötet och endast kandidater fastställda i kandidatlistan får väljas till poster av mötet.

Datum: 7. December 2020, kl.18:00
Plats: Smålands Nation i publokalen
Ärende: Val

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/ANONYMISED-ENG-Nation-Meeting-Minutes-2-Nov-2020.pdf

Datum: 2. November 2020, kl.18:00
Plats: Smålands Nation i publokalen
Ärende: Val

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/ANONYMISED-ENG-Nation-Meeting-Minutes-2-Nov-2020.pdf

Datum: 5. Oktober 2020, kl.18:00
Plats: Smålands Nation i publokalen
Ärende: Utfyllnadsval och motioner

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/Minutes-anon-Nation-Meeting-05-10-2020.pdf

Datum: 7. September 2020, kl.18:00
Plats: Smålands Nation i publokalen
Ärende: Utfyllnadsval och motioner

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/Nationsmotesprotokoll-07-09-2020.pdf

Datum: 4. Maj 2020, kl.18:00
Plats: Smålands Nation i publokalen
Ärende: Val

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/Protokoll-Nationsmöte-04-05-2020.pdf

Datum: 6. April 2020, kl.18:00
Plats: Smålands Nation i publokalen
Ärende: Utfyllnadsval och flertal motioner rörande covid-19 och den rådande ekonomiska situationen.

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/Nationsmötesprotokoll-06-04-2020.pdf

Datum: 2. Mars 2020, kl.18:00
Plats: Smålands Nation i publokalen
Ärende: Motion om Smålands kassasystem och KPV 2020

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/nationsmöte-2020-03-02.pdf

Datum: 3. Februari 2020, kl.18:00
Plats: Smålands Nation i publokalen
Ärende: Redovisning av Smålands Nations ekonomi 2019

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/Nation-meeting-04-02-2020.pdf

Datum: 11. November 2019, kl.19:00
Plats: Smålands Nation i publokalen
Ärende: Val och motioner

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/Nationsmötes-Protokoll-11-04.pdf

Datum: 7. Oktober 2019, kl.19:00
Plats: Smålands Nation i publokalen
Ärende: Generellt möte och motioner

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/nationsmöte-2019-10-07.pdf

Datum: 2. September 2019, kl.19:00
Plats: Smålands Nation i publokalen
Ärende: Generellt möte och motioner

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/nationsmöte-2019-09-02.pdf

Datum: 1. April 2019, kl.18:30
Plats: Smålands Nation i publokalen
Ärende: Generellt möte och motioner

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/2019-04-01-Protokoll-nationsmöte-underskrivet.pdf

Datum: 6. Maj 2019, kl.18:30
Plats:Smålands Nation i publokalen
Ärende: Val

Protokoll: https://smalands.org/wp-content/uploads/Nationsmöte-Protokoll-2019-05-06-JUSTERATUNDERSKRIVET.pdf

Historia

Historia

Smålands Nation i Lund grundades 1668, samma år som universitetet öppnades formellt, för att tillhandahålla logi och stöd till studenter från Smålands län. På den tiden var universitetets största fakultet den teologiska fakulteten, och Smålands Nation inhyste många prästsöner.

Men, det var länge sedan.

På -60 och 70-talet var radikal politik populär bland svenska universitetsstudenter, och inte minst i Lund. Det var ett strikt krav på att alla studenter skulle vara medlem i en studentnation, och alla nationer var utpräglat borgerliga. Detta ledde till att många av Lunds radikala studenter kände sig marginaliserade och förbisedda. I början av 70-talet började de samlas på Smålands och 1972 fattades en rad beslut av nationmötet som vände Smålands från en apolitisk nation bland alla andra till det självklara hem för socialister, feminister, drömmare och alternativa som det har varit ända sedan dess.

Plattform

 
 

Smålands Nation i Lunds plattform

Smålands nation skall

• verka partipolitiskt obundet och oberoende för socialism och främja medvetenhet och kritiskt tänkande.

• aktivt motverka förtryck baserat på kön, etnicitet och sexuell läggning inom den egna organisationen såväl som studentvärlden och samhället i övrigt.

• främja mångsidig och nyskapande kultur och tillgodose medlemmarnas behov av nöje och social samvaro.

• arbeta för att stärka de studerandes inflytande över sin utbildning.

• stödja de grupper som missgynnas av det rådande utbildningssystemet och arbeta för att den socioekonomiska snedrekryteringen till universitet och högskola bryts.

• verka för en utbildning och forskning som är kritisk till den kapitalistiska samhällsordningens yttringar i stat och näringsliv.

• stödja och verka inom de krafter som kämpar mot den kapitalistiska exploateringen av naturresurser.

• verka för att vegetabiliska produkter i ökad utsträckning ersätter mindre effektiv matproduktion och erbjuda vegetarisk och vegansk kost.

• uttrycka internationell solidaritet i ord och handling.

Plattformen antogs i sin nuvarande form av nationsmötet maj 2012, med ändring beslutad på nationsmöte i april 2014.

Stadgar

 

Smålands Nation i Lunds stadgar

Stadgar för Smålands Nation i Lund

 

Styrelsen

 

Smålands Nation i Lunds styrelse

Styrelsen är underordnad nationsmötet, ansvarig inför nationsmötet och ledamöterna är valda av nationsmötet.

Protokoll från styrelsemöten kan efterfrågas från medlemmar inom administrationen.

Styrelsens arbete
Styrelsen förbereder ärenden som senare dyker upp på nationsmötena. Styrelsen lägger exempelvis fram budgetförslag. Styrelsen beslutar om de anslag och arvoden som faller inom ramen för de ekonomiska riktlinjer som nationsmötet har fastlagt. Endast i vissa fall har styrelsen egen beslutanderätt, det gäller exempelvis i bråskande fall, om det är något viktigt som skall beslutas så tas det alltid upp på nationsmötena. Styrelsen beslutar även om utdelningen av de stipendier som Smålands Nation rår över samt bereder val till valberedningen. Medlem i nationen har rätt att ta del av protokoll från styrelsemöte. Det gör man på expen.

Sedan ett nationsmötesbeslut i maj -87 är ordförandeposten på nationen vakantsatt och istället skall styrelsen fungera som kollektiv ordförande, kurator och seniorskollegium för nationen. Styrelsen består av fem av nationsmötet valda ledamöter, nio utskottsrepresentanter samt de två nationsombuden och kassören. Totalt antal styrelseplatser är således 15. Nationens befintliga verksamhetsgrenar bör vara representerade i styrelsen. Styrelsen ansvarar för sina beslut inför nationsmötet. Styrelsens postbeskrivning hittar du här.

Christina

Christina

Nationsombud

Hans

Hans

Nationsombud

Hélène

Hélène

Kassör

Nikolay

Nikolay

Styrelsemedlem