Enligt stadgarnas nuvarande formulering (“6.1 Förtroendevaldas antal och arbetsuppgifter beslutas om vid nationsmöte.”) så tillkommer det nationsmötet att avgöra alla förtroendevaldas arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna formuleras traditionellt som en så kallad postbeskrivning i punktlisteform. Detta är något som förfallit, och de flesta postbeskrivningar som finns är i allt högre grad så pass utdaterade att de är sämre än oanvändbara, då de inte återspeglar de uppgifter som förtroendevalda utför eller förväntas utföra. Detta måste åtgärdas.

Det är så pass viktigt att det här problemets löses att styrelsen måste vara drivande om det inte finns någon anna, men om andra förtroendevalda själva har energi och idéer så finns det ingen anledning att de inte kan skriva egna motioner.

Därför yrkar jag att nationsmötet beslutar

Att: Styrelsen ges i uppdrag att vara drivande i ett arbete att ta fram förslag på nya postbeskrivningar för samtliga poster utom de för vilka nya beskrivningar har fastslagits under 2019 eller de som väl avspeglar postens nuvarande uppgifter,

Att: Berörda utskottsmedlemmar ska ges stort utrymme i formuleringen av nya postbeskrivningar, men ska inte förväntas ta någon drivande roll i motionsskrivande etc, förutom styrelseledamöterna själva.

Att: Motioner om alla nya postbeskrivningar som avses i första att-satsen ska ha presenterats för nationsmötet senast vid det sista nationsmötet under vårterminen 2020.

Kamratligen,

Sanna Amberg