Smålands

Smålands nations styrelse
Styrelsen är underordnad nationsmötet, ansvarig inför nationsmötet och ledamöterna är valda av nationsmötet.

Ordinarie styrelsemöte hålls tisdagar kl. 19 på innerexpen
Alla medlemmar i Smålands kan bli inadjungerade.

Protokoll från styrelsemötena går att finna på dropbox

Styrelsens arbete
Styrelsen förbereder ärenden som senare dyker upp på nationsmötena. Styrelsen lägger exempelvis fram budgetförslag. Styrelsen beslutar om de anslag och arvoden som faller inom ramen för de ekonomiska riktlinjer som nationsmötet har fastlagt. Endast i vissa fall har styrelsen egen beslutanderätt, det gäller exempelvis i bråskande fall, om det är något viktigt som skall beslutas så tas det alltid upp på nationsmötena. Styrelsen beslutar även om utdelningen av de stipendier som Smålands Nation rår över samt bereder val till valberedningen. Medlem i nationen har rätt att ta del av protokoll från styrelsemöte. Det gör man på expen.

Sedan ett nationsmötesbeslut i maj -87 är ordförandeposten på nationen vakantsatt och istället skall styrelsen fungera som kollektiv ordförande, kurator och seniorskollegium för nationen. Styrelsen består av tre av nationsmötet valda ledamöter, nio utskottsrepresentanter samt de två nationsombuden och kassören. Totalt antal styrelseplatser är således 15. Nationens befintliga verksamhetsgrenar bör vara representerade i styrelsen. Styrelsen ansvarar för sina beslut inför nationsmötet. Styrelsens postbeskrivning hittar du här.

Styrelsepraxisar
Praxis betyder vedertaget bruk. Praxisarna ska alltså avspegla styrelsens faktiska hållning i en specifik fråga. De har huvudsakligen två funktioner: 1) Praxisarna ska fördela informationen lika i styrelsen – viktigt för en jämlik organisation. 2) De ska också hjälpa styrelsen att fatta beslut, både när det gäller nya frågor som tidigare styrelser har diskuterat och tagit ställning till men också när återkommande frågor dyker upp – allt för att undvika godtycke, främja konsekvens och slippa att ta samma principdiskussion gång efter gång. Det är dock viktigt att komma ihåg att praxisarnas är en generell vägledning för styrelsen, de kan alltså negligeras.

Här är några av styrelsens praxisar:

Praxis för redigering av styrelsemötesprotokoll hittar du här.
Praxis för avlöning av extraarbete hittar du här.
Praxis för bildande av kommitté hittar du här.
Praxis för föredragande på nationsmöte hittar du här.
Praxis för praxis hittar du här.
Praxis för stipendieföreträde hittar du här.
Praxis för talastatistik under styrelsemöten hittar du här.
Praxis för styrelseledamöters närvaro hittar du här.
Formulär för lokalhyra här.
Praxis kring problem med eller mellan förtroendevalda här.
Adress
Kastanjegatan 7
223 59 Lund
Expedition
Mån, Ons-Fre 12-15
Tis 16-19
Kontakt
Telefon: 046-12 06 80
E-post: smalands@smalands.org